Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Van den Berg Car Company

(per 10 januari 2023)

 

Algemene bepalingen (art. 1 – art. 18)

 

Artikel 1 – Definities

1.1 Klant: de rechts- of natuurlijk persoon met wie Van den Berg Car Company een overeenkomst aangaat (hierna te noemen: klant);

1.2 Van den Berg Car Company, (statutair) gevestigd en kantoorhoudend te Oosteinde 12 (8316 BL) Marknesse, en geregistreerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74053388, waarmee de Overeenkomst wordt gesloten. Ten aanzien van de meeste diensten is Van den Berg Car Company aan te merken als een opdrachtnemer in de zin van artikel 7:400 lid 1 BW;

1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Van den Berg Car Company en klant tot stand komt, elke wijzigingen daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst;

1.4 Diensten: alle prestaties die het onderwerp zijn van een overeenkomst en/of abonnement, alsmede de daarmee samenhangende werkzaamheden, waaronder de handelingen ter voorbereiding van de prestatie;

1.5 Vordering: elk vermogensrechtelijk tegoed dat Van den Berg Car Company heeft op diens klant, niet verhoogd met rente en niet verhoogd met additionele kosten van welke aard dan ook;

1.6 Voorwaarden: de bepalingen die zijn vastgelegd in deze algemene (leverings)voorwaarden.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van, Van den Berg Car Company waarbij Van den Berg Car Company diensten van welke aard ook aan klant levert;

2.2 Door het afsluiten van een overeenkomst in de zin van artikel 4 van de voorwaarden gaat de klant uitdrukkelijk en ontegenzeggelijk akkoord met het feit dat de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn;

2.3 Van den Berg Car Company is gerechtigd om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In geval van een nieuwe c.q. gewijzigde versie van deze voorwaarden, is deze versie van rechtswege van toepassing op de overeenkomst en treden de nieuwe voorwaarden in de plaats van de onderhavige voorwaarden. Indien in nieuwe algemene voorwaarden een bepaald aspect niet wordt geregeld, zijn voor wat betreft dat onderwerp de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing;

2.4 Toepasselijkheid van andere (afwijkende) algemene voorwaarden of bedingen wordt door Van den Berg Car Company uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijking van deze voorwaarden dan wel enige bepaling in een gesloten overeenkomst is slechts mogelijk bij een daartoe strekkende uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van (een hiertoe bevoegde werknemer van) Van den Berg Car Company;

2.5 Afspraken met of toezeggingen van (een medewerker van Van den Berg Car Company dan wel van derden die door Van den Berg Car Company zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst) zijn voor Van den Berg Car Company niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen door haar uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door een daartoe bevoegde medewerker;

2.6 De onderhavige algemene voorwaarden worden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst ter beschikking gesteld aan de klant en zijn bovendien te allen tijde op de website van Van den Berg Car Company in te zien. Indien de website om welke reden dan ook niet functioneert, kunnen de algemene voorwaarden te allen tijde op de vestiging van Van den Berg Car Company worden ingezien.

Artikel 3 – Vergunningen

3.1 Van den Berg Car Company beschikt over alle benodigde vergunningen die eventueel nodig zijn voor het leveren van haar diensten.

 

Artikel 4 – De overeenkomst

4.1 Overeenkomsten tussen Van den Berg Car Company en een klant komen tot stand middels aanbod en aanvaarding. Een dergelijke overeenkomst valt te kwalificeren als een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW. Onder de inhoud van de overeenkomst zijn kleine wijzigingen inbegrepen. Indien klant grotere wijzigingen wenst, dient een nieuwe overeenkomst te worden gesloten. Van den Berg Car Company bepaalt in hoeverre sluiting van een nieuwe overeenkomst dient plaats te vinden;

4.2 Indien de klant een opdracht (vormvrij) aan Van den Berg Car Company verstrekt, is hij/zij hier aan gebonden, behoudens het in de onderhavige voorwaarde bepaalde;

4.3 Aan kennelijke verschrijvingen in een aanbieding kan een klant nimmer rechten ontlenen;

4.4 Indien een aanbieding niet leidt tot het sluiten van een overeenkomst c.q. een verleende opdracht wordt ingetrokken, zal klant de aanbieding en alle overige door Van den Berg Car Company verstrekte documentatie op eerste verzoek aan Van den Berg Car Company retourneren;

4.5 Van den Berg Car Company is bevoegd om bij de uitvoering van de gesloten overeenkomst gebruik te maken van derden;

4.6 Van den Berg Car Company is gerechtigd om rechten en plichten uit de gesloten overeenkomst aan derden over te dragen. Klant is hiertoe niet bevoegd, tenzij voorafgaande schriftelijke – uitdrukkelijke toestemming van Van den Berg Car Company.

 

Artikel 5 – Verplichtingen Van den Berg Car Company

5.1 De verplichtingen van Van den Berg Car Company hebben te allen tijde het karakter van een inspanningsverplichting. Van den Berg Car Company kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat ook daadwerkelijk wordt bereikt. Alle diensten worden door of namens Van den Berg Car Company geleverd voor rekening en/of risico van klant;

5.2 De door Van den Berg Car Company opgegeven termijnen zijn indicatief. Van den Berg Car Company spant zich in om deze termijnen na te komen. Overschrijding van enige termijn geeft klant nimmer een recht op schadevergoeding en evenmin het recht een opdracht te annuleren dan wel de overeenkomst op deze grond te ontbinden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Van den Berg Car Company.

 

Artikel 6 – Verplichtingen klant

6.1 Klant zal Van den Berg Car Company alle informatie die Van den Berg Car Company naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst steeds tijdig, juist en in gewenste vorm ter beschikking stellen, waaronder begrepen maar niet gelimiteerd tot zijn/haar juiste adresgegevens en gegevens inzake zijn/haar rechtsvorm. Het verstrekken van dergelijke informatie behoort ook tot het betrachten van de zorg van een goed opdrachtgever. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van die informatie. Van den Berg Car Company is niet verplicht in het kader van een overeenkomst ter beschikking gestelde stukken aan klant te retourneren;

6.2 Indien klant bij een legitimatie een of meerdere vervalste documenten toont, komt dit voor rekening en risico van de klant zelf. Van den Berg Car Company is nimmer aansprakelijk voor dergelijke misleidende handelingen;

 

Artikel 7 – Tarieven

7.1 De tarieven worden genoemd in de overeenkomst, de geldende tarievenlijsten en in de onderhavige voorwaarden, die allen onderdeel uitmaken van de overeenkomst.

7.2 Alle prijzen en tarieven genoemd in de overeenkomst zijn exclusief de verschuldigde BTW;

7.3 Van den Berg Car Company heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden dan ook voor de lopende overeenkomst. Van den Berg Car Company zal de nieuwe tarieven één maand voor de ingangsdatum daarvan bekendmaken. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 10% of meer kan klant de overeenkomst tussentijds ontbinden. Het recht op tussentijdse ontbinding vervalt indien klant niet binnen twee weken na bekendmaking van de nieuwe tarieven schriftelijk – en aangetekend – de overeenkomst tussentijds ontbindt. Dit recht vervalt ook, indien de wijziging van de tarieven een gevolg is van een wijziging van de wet- en regelgeving omtrent het in rekening brengen/verhalen van kosten (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), en/of indien de markt- c.q. economische omstandigheden om welke reden dan ook wijzigen.

 

Artikel 8 – Betaling

8.1 De facturen van Van den Berg Car Company zullen gebaseerd zijn op de met de diensten corresponderende prijzen en tarieven zoals omschreven in de overeenkomst dan wel in de alsdan van toepassing zijnde tarievenlijsten;

8.2 Betalingen, zowel de aanbetaling als de reguliere betalingen, geschieden uitsluitend contant, tenzij Van den Berg Car Company hierover uitdrukkelijk en schriftelijk anders heeft vermeld;

8.3 Betalingen zijn opeisbaar vanaf de dag en tijd waarop de afspraak is gepland. De binnenkomst door klant op die tijd levert van rechtswege opeisbaarheid van alle betalingen op;

8.4 Van den Berg Car Company is te allen tijde gerechtigd om openstaande bedragen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor of namens klant in haar bezit heeft;

8.5 Indien directe betaling, om welke reden dan ook, uitblijft, zal Van den Berg Car Company incassokosten moeten maken. Deze kosten komen volledig voor rekening van de klant. Tevens is Van den Berg Car Company bevoegd een dergelijke vordering ter incasso uit handen te geven. Ook de kosten die dat met zich meebrengt zullen door de klant moeten worden vergoed. Dit alles onder voorbehoud van de wettelijke mogelijkheden tot vergoeding van schade. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op grond van de Wet Incassokosten en bedragen minimaal € 40,00;

8.6 Bij te late betaling is de klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, rente verschuldigd welke wordt berekend vanaf de dag van opeisbaar worden van de betaling. De rente bedraagt 1 % per maand;

8.7 De klant komt nimmer een verrekeningsrecht toe van al dan niet onterecht ontvangen bedragen.

 

Artikel 9 – Meerwerk

9.1 Van den Berg Car Company maakt bij het aangaan van  de overeenkomst een ruwe schatting. Van den Berg Car Company spant zich in deze schatting zo goed mogelijk te doen. Deze schatting kan echter afwijken van de daadwerkelijk uit te voeren werkzaamheden. Indien Van den Berg Car Company uit hoofde van de overeenkomst dan wel het abonnement zijn verplichtingen dient te verzwaren dan wel uit te breiden met meer dan 20% ten opzichte van het geschatte aantal uren, is er sprake van meerwerk. Het feit dat tussen partijen een vast bedrag was afgesproken doet hieraan niets af;

9.2 Indien Van den Berg Car Company meent dat van meerwerk sprake is, zal hij klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en hem/haar informeren over de gevolgen daarvan voor de prijs en voor de termijn waarbinnen de diensten van Van den Berg Car Company kunnen worden geleverd. Een dergelijke mededeling behoeft niet schriftelijk te geschieden. Klant wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden kosten en overige consequenties, tenzij hij/zij onmiddellijk na de bedoelde kennisgeving door Van den Berg Car Company daartegen schriftelijk bezwaar maakt.

 

Artikel 10 – Prijsopgave en termijn

10.1. De opdracht voor werkzaamheden wordt het bij voorkeur schriftelijk vastgelegd. De reparateur geeft vooraf een prijsopgave en een opleveringsdatum. Deze prijsopgave en opleveringsdatum betreffen een indicatie, tenzij de klant en de reparateur hebben afgesproken dat er sprake is van een vaste prijs of een vaste afleveringsdatum.

10.2. Wordt bij een niet-vaste prijs het repareren van de auto meer dan 10% duurder dan vooraf bij benadering was aangegeven, dan moet de reparateur deze kostenstijging met de klant bespreken.

10.3. De klant mag de opdracht met de reparateur altijd opzeggen. De kosten die de reparateur op het moment van het opzeggen al heeft gemaakt en de werkzaamheden die dan al zijn afgerond, moeten wel worden betaald.

10.4. De reparateur meldt het meteen wanneer de werkzaamheden later dreigen te worden afgerond dan de leveringsdatum. De reparateur deelt ook mede wanneer het werk wél afgerond zal zijn.

10.5. Bij overschrijding van een vaste leveringsdatum heeft de klant recht op een redelijke schadevergoeding, tenzij er sprake is van overmacht van de reparateur.

 

Artikel 11 – De rekening

11.1 Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

 

Artikel 12 – Stallingskosten

12.1. Als de klant de auto niet binnen drie werkdagen ophaalt nadat hij of zij bericht heeft ontvangen dat de reparatie klaar is, dan kan de reparateur een vergoeding voor stallingskosten in rekening brengen.

12.2. De stallingskosten zijn de kosten die normaal gesproken door de reparateur in rekening worden gebracht. Zijn er geen vaste stallingskosten dan zal de reparateur een redelijke vergoeding rekenen.

 

Artikel 13 – Retentierecht

13.1. De reparateur kan retentierecht uitoefenen op de auto, onderdeel of accessoire. Dit betekent dat de reparateur de auto, onderdeel of accessoire pas teruggeeft als de klant de rekening voor deze of eerdere werkzaamheden of andere kosten heeft betaald.

13.2. De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen als het geschil over de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Voertuigen genoemd in artikel 21, of bij de rechter, tenzij de klant voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld door een storting in het depot bij de Geschillencommissie .

 

Artikel 14 – Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden

14.1. Als een klant bij de opdracht vraagt om de oude onderdelen dan krijgt hij die na het vervangen in zijn bezit;

14.2. Wanneer er een garantieclaim moet worden afgehandeld tussen de reparateur en een garantiegever, zoals een fabrikant of een importeur, dan kan de reparateur weigeren de onderdelen af te geven;

14.3. Als de klant niet, of niet op tijd, om de onderdelen heeft gevraagd, dan worden de vervangen onderdelen ook eigendom van de reparateur, zonder dat de klant een vergoeding hiervoor krijgt;

14.4 Op noodreparaties wordt geen enkele garantie gegeven, reparateur is geenszins aansprakelijk voor eventuele schade bij het uitvoeren van een – al dan niet op locatie – noodreparatie, met uitzondering van aantoonbare roekeloosheid/opzet aan de zijde van reparateur;

14.5 De werkzaamheden in het kader van onderhoud en reparatie dienen gezien te worden als dienstverlening, waarbij er aan de zijde van reparateur slechts een (beperkte) inspanningsverplichting ontstaat. Behoudens gegeven garanties ontstaat er nimmer aan de zijde van reparateur een prestatieverplichting bij uitgevoerde onderhouds- of reparatiewerkzaamheden ten aanzien van het functioneren van een auto. Er geldt geen (bovenwettelijke) garantie op de verrichte werkzaamheden.

14.6 Naast de wettelijke garantie biedt Van den Berg Car Company de klant de optie om het Cargarantiepakket af te sluiten. Op voornoemd garantiepakket zijn de algemene voorwaarden van CarGarantie van toepassing.

 

Artikel 15 – Klachten

15.1 Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen, dient klant in geval van klachten met betrekking tot een of meerdere door Van den Berg Car Company verleende diensten en/of het door Van den Berg Car Company in rekening gebrachte bedrag, binnen 2 maanden na levering van de dienst een gemotiveerde klacht in;

15.2 De in artikel 10.1 bedoelde klachten kunnen nimmer betrekking hebben op de uitvoering van werkzaamheden door ingeschakelde derden;

15.3 Het indienen van een klacht levert nimmer opschorting van de betalingsverplichting(en) van de klant op. Deze bepaling geldt ook indien er er meerdere afspraken met de klant zijn gemaakt;

15.4 Indien klant de klacht niet kenbaar heeft gemaakt binnen de in artikel 10.1 genoemde termijn, doet klant afstand van zijn/haar recht om zich in een later stadium nog (in rechte) op de klachten te kunnen beroepen;

15.5 De klacht wordt altijd ingediend bij Van den Berg Car Company en nimmer bij een derde. Van den Berg Car Company is dus met uitsluiting van andere instanties bevoegd om klachten te beoordelen.

 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

16.1 Indien Van den Berg Car Company na deugdelijke ingebrekestelling herhaaldelijk dan wel in aanmerkelijke mate in gebreke blijft te voldoen aan haar verplichtingen uit de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Van den Berg Car Company beperkt tot vergoeding van de redelijke kosten die klant (onder overlegging van schriftelijke bewijsstukken) aantoonbaar maakt om de overeenkomst zelf of door een derde te laten uitvoeren. De totale aansprakelijkheid van Van den Berg Car Company per overeenkomst is daarbij echter beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de door klant onder de betreffende overeenkomst aan Van den Berg Car Company betaalde bedragen inclusief BTW, met een maximum tot aan het verzekerde bedrag dat het Van den Berg Car Company van diens verzekeraar uit hoofde van de uitvoering van de diensten krijgt uitgekeerd. Een eventuele actie dient door klant te worden ingesteld uiterlijk binnen één jaar na het desbetreffende geval;

16.2 Elke verdere aansprakelijkheid van Van den Berg Car Company voor enige andere dan in het vorige lid genoemde schade, die geleden is door klant, diens personeel of andere personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, is uitdrukkelijk uitgesloten, waaronder mede begrepen gevolgschade, indirecte schade, gederfde winst, gemiste besparingen, teleurgestelde verwachtingen, Van den Berg Car Company, schade door schending van rechten van derden, verlies van gegevens, milieuschade en (andere) immateriële schade. Van den Berg Car Company is evenmin aansprakelijk voor enige interpretatie door klant van de resultaten van de diensten, ongeacht of dit leidt tot een handelen of nalaten door klant. Van den Berg Car Company is verder evenmin aansprakelijk voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van gegevens, mededelingen en/of leveringen welke zijn te wijten aan het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel tussen klant en Van den Berg Car Company dan wel tussen Van den Berg Car Company en derden in verband met de relatie tussen klant en Van den Berg Car Company;

16.3 Van den Berg Car Company is, zoals reeds in artikel 5 vermeld, nimmer aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het door partijen beoogde resultaat. Bovendien is klant te allen tijde zelf aansprakelijk voor de juistheid van een gegeven informatie omtrent (de uitvoering van) een opdracht;

16.4 Van den Berg Car Company is niet aansprakelijk voor door haar ingeschakelde derden voor zover de overeenkomst een prestatieverplichting kent waarbij deze verplichting uitsluitend op de ingeschakelde derde rust;

16.5 Klant vrijwaart Van den Berg Car Company ter zake van aanspraken van derden die mochten voortvloeien uit een aan klant toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dan wel een aan klant toe te rekenen schending van wet- of regelgeving, daaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens;

16.6 Van den Berg Car Company kan alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar aansprakelijkheid kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventueel ingeschakelde derden gebruiken;

16.7 Elk recht op schadevergoeding vervalt indien de klant geen maatregelen heeft genomen om de schade te beperken;

16.8 Kosten die gemaakt worden of zouden kunnen worden door klant, bijvoorbeeld naar aanleiding van beschadiging, vernieling, of met een andere oorzaak, voor rekening van de klant en nimmer voor rekening van Van den Berg Car Company;

16.9 De genoemde beperkingen van aansprakelijkheid in het onderhavige artikel komen te vervallen indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van Van den Berg Car Company, waarbij de bewijslast voor het aantonen van de opzet of bewuste roekeloosheid te allen tijde bij de Klant ligt.

 

Artikel 17 – Overmacht

17.1 Onverminderd zijn overige rechten, heeft Van den Berg Car Company in geval van overmacht in de zin van artikel 17.4 het recht om naar eigen keuze, de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks door klant dit schriftelijk mede te delen en zonder dat Van den Berg Car Company gehouden is tot enige schadevergoeding;

17.2 Indien door plantechnische problemen een afspraak niet door kan gaan, neemt Van den Berg Car Company contact op om de afspraak op een ander moment te plannen. Indien het plantechnische probleem is ontstaan door overmacht, is Van den Berg Car Company geenszins aansprakelijk voor schade die door een dergelijk probleem is ontstaan;

17.3 Wanneer er sprake is van een annulering wegens een situatie betreffende overmacht, waaronder ziekte, dan dient klant dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór 48 uur voordat de sessie plaatsvindt, telefonisch kenbaar te maken. Indien klant niet aan deze eis heeft voldaan, zal Van den Berg Car Company genoodzaakt zijn om de reeds betaalde aanbetaling in rekening te brengen;

 17.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Van den Berg Car Company onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Van den Berg Car Company kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de dienstverlening door Van den Berg Car Company of zijn toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning en ziekte van medewerkers.

 

Artikel 18 – Duur en beëindiging overeenkomst

18.1 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, wordt een overeenkomst initieel aangegaan voor de periode welke volgens Van den Berg Car Company vereist is tot een degelijk eindresultaat te komen, tenzij één van de partijen drie maanden vóór het verstrijken van enige periode schriftelijk -en aangetekend- heeft opgezegd. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn;

18.2 Indien klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem/haar uit enige overeenkomst en/of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is klant van rechtswege in verzuim en is Van den Berg Car Company zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst gerechtigd: (i) de uitvoering van die overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; of (ii) die overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, zulks zonder dat Van den Berg Car Company tot enige schadevergoeding is gehouden;

18.3 In geval Van den Berg Car Company gedurende de uitvoering van een overeenkomst vaststelt dat continuering van een overeenkomst mogelijkerwijs tot (ernstige) reputatieschade in welke vorm dan ook leidt, is Van den Berg Car Company gerechtigd om de overeenkomst door een schriftelijke mededeling en zonder nadere onderbouwing geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Elke vorm van aansprakelijkheid van Van den Berg Car Company voor daaruit voor klant eventueel voortvloeiende schade is uitdrukkelijk uitgesloten;

18.4 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het Van den Berg Car Company van) klant, is Van den Berg Car Company gerechtigd om de overeenkomst door een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij klant, diens curator of bewindvoerder zich tegenover Van den Berg Car Company op zijn schriftelijk verzoek binnen een redelijke termijn zich bereid verklaart de overeenkomst gestand te doen. In dat laatste geval is Van den Berg Car Company gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat nakoming van de overeenkomst voldoende zeker is gesteld;

18.5 Het bepaalde in de voorgaande drie leden doet geenszins af aan de overige rechten Van den Berg Car Company op grond van de wet en/of de overeenkomst;

18.6 In geval zich een gebeurtenis als bedoeld in lid 2, lid 3 of lid 4 voordoet, zijn alle vorderingen van Van den Berg Car Company uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) op klant onmiddellijk en geheel opeisbaar. Van den Berg Car Company zal in dat geval niet verplicht zijn de van klant uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) ontvangen betalingen geheel of gedeeltelijk te restitueren;

18.7 De opzegging of ontbinding van de overeenkomst door klant dient schriftelijk -en aangetekend- te geschieden aan de algemeen directeur van Van den Berg Car Company. Indien klant tussentijds opzegt, dient klant te allen tijde vergoedingen te betalen. Hieronder vallen vergoedingen als bedoeld in onder meer- en dus niet limitatief – artikel 7:411 BW.

 

Artikel 19 – Richtlijnen

19.1 Van den Berg Car Company zet zich – met een uitdrukkelijke erkenning van enkel een inspanningsverplichting – in om brancherichtlijnen, waar en voor zover deze van toepassing zijn, te volgen in diens werkzaamheden en dit ook te verwachten van door Van den Berg Car Company ingehuurde derden.

 

Slotbepalingen (art. 20 – art. 24)

Artikel 20 – Intellectuele eigendom

20.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op ter beschikking gestelde (resultaten van) diensten berusten uitsluitend bij Van den Berg Car Company diens licentiegevers of diens toeleveranciers. klant verkrijgt geen rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de (resultaten van) diensten;

20.2 Het is klant niet toegestaan om eventueel op de (resultaten van de) diensten aangebrachte merk- of andere herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de (resultaten van de) diensten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken;

20.3 Indien klant naar het oordeel van Van den Berg Car Company voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de (resultaten van de) diensten inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van een derde, dan is Van den Berg Car Company gerechtigd, zulks naar eigen keuze: – een zodanig recht te verwerven dat klant het gebruik van de (resultaten van de) diensten kan voortzetten, of – naar het redelijke oordeel van Van den Berg Car Company gelijkwaardige (resultaten van de) diensten ter beschikking te stellen, of de (resultaten van de) diensten te wijzigen opdat de inbreuk ongedaan wordt gemaakt, of -de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder terugbetaling van de door klant (voor het betreffende deel) betaalde prijs, onder aftrek van een redelijke vergoeding voor het gebruik van de (resultaat van de) diensten tot het moment van ontbinding;

20.4 Klant zal Van den Berg Car Company onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de (resultaten van de) diensten. In geval van een dergelijk aanspraak is alleen Van den Berg Car Company bevoegd daartegen mede namens klant verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. klant zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem/haar kan worden verlangd. In alle gevallen zal klant Van den Berg Car Company zijn/haar medewerking verlenen;

20.5 Klant zal Van den Berg Car Company voor alle schade (waaronder de (juridische) advieskosten) die Van den Berg Car Company lijdt  als gevolg van een gestelde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een derde vrijwaren, indien Van den Berg Car Company die rechten geschonden zou hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen of anderszins die door klant aan Van den Berg Car Company voor de uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt.

 

Artikel 21 – Geheimhouding

21.1 Klant zal alle informatie en/of gegevens die hij/zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verkrijgt geheimhouden en niet zonder schriftelijke toestemming van Van den Berg Car Company aan derden bekend maken;

21.2 In geval van overtreding van het voorgaande lid verbeurt klant een onmiddellijk opeisbare boete van €15.000,- per gebeurtenis, welke boete de eventuele schadevergoedingsverplichting van klant niet beïnvloedt. Het staat Van den Berg Car Company vrij om naast de boete nakoming van de overeenkomst te vorderen. Van den Berg Car Company kan bovendien te allen tijde gebruik maken van wettelijke mogelijkheden tot het vorderen van schadevergoeding of enig ander nadeel.

 

Artikel 22 – Persoonsgegevens

22.1 Van den Berg Car Company is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Artikel 23 – Nietigheidsclausule

23.1 Indien een of meer bepaling(en) in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht zijn of komen met een bepaling van dwingend recht, zal deze bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Van den Berg Car Company vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

Artikel 24 – Toepasselijk recht

24.1 Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomsten of enig ander geschil dat voortvloeit uit of is verbonden aan de uitvoering van de overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;

24.2 Door acceptatie van de toepasselijkheid van deze voorwaarden stemt klant ermee in dat Van den Berg Car Company zich het recht voorbehoudt geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst voor te leggen aan de bevoegde rechter te Zwolle.

Call Now Button