Privacybeleid

Privacybeleid Van den Berg Car Company

 

Bijlage I – Privacyverklaring voor natuurlijke personen en ondernemingen (eenmanszaken, V.O.F. etc.), niet zijnde rechtspersonen.

Introductie

Van den Berg Car Company heeft het waarborgen van privacy hoog in het vaandel staan, daarom vindt Van den Berg Car Company belangrijk om klant als betrokkene te voorzien van heldere informatie over hoe Van den Berg Car Company omgaat met de (eventuele) persoonsgegevens van klant. Vanzelfsprekend worden persoonsgegevens van klant zorgvuldig verwerkt en adequaat beveiligd.

In deze privacyverklaring is te lezen welke persoonsgegevens Van den Berg Car Company verwerkt, waarom deze gegevens worden verwerkt en of persoonsgegevens van klant al dan niet worden gedeeld met derden.  Daarnaast informeert Van den Berg Car Company klant over al zijn rechten als betrokkene, hoe klant deze rechten kan laten gelden en tot slot hoe Van den Berg Car Company omgaat met een dergelijk verzoek van klant.

Deze versie van de privacyverklaring van Van den Berg Car Company is voor het laatst gewijzigd op 10 januari 2023.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens van klant?

Van den Berg Car Company verwerkt eventuele persoonsgegevens van klant op grond van onderstaande verwerkingsdoeleinden:

 • Voor algemene bedrijfsvoering;
 • Voor communicatiedoeleinden; en
 • Voor het uitvoeren van dienstverlening.

Welke persoonsgegevens verwerkt Van den Berg Car Company?

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • E-mailadres; en
 • Telefoonnummer.

Op welke gronden verwerken wij gegevens van klant?

 • Toestemming van de persoon in kwestie; en
 • Ter uitvoering van een overeenkomst.

Hoe lang worden persoonsgegevens van klant bewaard?

Van den Berg Car Company verwerkt persoonsgegevens van klant voor een vooraf uitdrukkelijk bepaald doel. Indien een doel is gerealiseerd, dan verwijdert Van den Berg Car Company de gegevens die het voor dat doel hebben verzameld.

Als Van den Berg Car Company is gehouden aan een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens te bewaren, dan zal het deze gegevens vernietigen, uiterlijk vier (4) weken na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.

In het kader van fiscale verplichtingen is Van den Berg Car Company wettelijk verplicht gegevens van klant voor een termijn van zeven (7) jaar te bewaren.

 

Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld?

Hieronder staan de derde partijen beschreven, waarvan Van den Berg Car Company diensten en/of producten afneemt, en waarmee Van den Berg Car Company mogelijk gegevens van klant deelt. Ten aanzien van de verwerkingen van onderstaande partijen is Van den Berg Car Company verwerkingsverantwoordelijke. Met deze partijen zijn schriftelijke afspraken gemaakt over het verwerken en beschermen van gegevens:

 • [In te vullen door Van den Berg Car Company];
 • [In te vullen door Van den Berg Car Company];

Wat zijn rechten van klant als betrokkene?

Intrekken van toestemming
Klant heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van eerder uitgevoerde activiteiten die zijn uitgevoerd op basis van de toestemming vóór deze terugtrekking.

Recht om gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen
Wanneer Van den Berg Car Company persoonsgegevens van klant verwerkt, dan heeft klant het recht op inzage. Van den Berg Car Company zal klant diens persoonsgegevens verstrekken, nadat klant hiertoe een verzoek heeft gedaan.

Indien klant gegevens wilt wijzigen of wenst dat Van den Berg Car Company stopt met de verwerking ervan, dan kan klant Van den Berg Car Company verzoeken om persoonsgegevens van klant te corrigeren of te verwijderen.

Beperking van de verwerking
Als klant de juistheid van diens persoonsgegevens betwist, dan heeft klant het recht om die verwerking te beperken voor de periode dat Van den Berg Car Company de juistheid van de persoonsgegevens kan controleren. Indien persoonsgegevens van onjuist zijn, zal Van den Berg Car Company dit zo spoedig mogelijk corrigeren.

Kennisgeving van rechten van klant
Van den Berg Car Company informeert klant te allen tijde over ontvangst van het verzoek van klant en of er wel of geen gehoor aan kan worden gegeven. Indien het verzoek niet wordt ingewilligd, dan wordt de reden daarvan vermeld.

Gegevensoverdraagbaarheid
Klant heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die Van den Berg Car Company van klant verwerkt. Nadat klant een verzoek heeft ingediend, zorgt Van den Berg Car Company dat persoonlijke gegevens worden toegestuurd in een leesbaar formaat.

Hoe maakt klant gebruik van diens rechten?
Stuur een e-mail naar peter@vandenbergcarcompany.nl  met het verzoek van welk recht klant gebruik wenst te maken en om welke verwerking van gegevens het precies gaat. Hierbij dient klant zijn naam te vermelden, zodat Van den Berg Car Company klant kan identificeren.

Verwerking van aanvraag van klant
Nadat Van den Berg Car Company een verzoek om recht van klant heeft ontvangen, dan wordt hij daarvan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.

Vragen en/of klachten?
Van den Berg Car Company draagt zorg voor de privacy van klant. Indien klant vragen en/of een klacht heeft kunt klant contact met ons opnemen via peter@vandenbergcarcompany.nl. Van den Berg Car Company streeft ernaar om vragen/klachten zo goed mogelijk af te handelen. Indien klant niet tevreden is over het afhandelen van zijn klacht, dan kan klant te allen tijde een ​​klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen privacyverklaring
Van den Berg Car Company heeft te allen tijde het recht om de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd op www.vandenbergcarcompany.nl

Call Now Button